Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Ο Ύμνος στον Δικταίο Δία. The Ηymn to Dictean Zeus

Στο Παλαίκαστρο βρέθηκε επιγραφή του 2ου-3ου αι Μ.Χ. με τον Ύμνο στον Δικταίο Δία που ίσως χρονολογούνται στον 4ο-3ο αιώνα π.Χ.
Τον ύμνο έψελλαν νέοι στον εορτασμό για την ετήσια αναγέννηση του Δία.
Ο καθηγητής της Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μιχάλης Τιβέριος, πιστεύει ότι ο ύμνος τραγουδιόταν από γυμνούς νέους που χόρευαν οργιαστικά και έκρουαν τις χάλκινες ασπίδες τους σε μίμηση των Κουρητών που φρουρώντας το Θείο Βρέφος, έκρυβαν τις κραυγές του από τον πατέρα του Κρόνο χορεύοντας θορυβωδώς και χτυπώντας ασπίδες τους. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούσαν μέρος των τελετών ένηλικίωσης των νέων οι οποίοι τώρα γινόταν άνδρες.
Στην Πραισό, όπως στο Παλαίκαστρο, υπήρχαν ιερά υπό τον έλεγχο του Δικταίου Άντρου.

Ο Ύμνος στον Δικταίο Δία :

Ιώ, Μέγιστε Κούρε,χαίρε μοι Κρό-
νειε,παγκρατές γάνους, βέβακες
δαιμόνων αγώμενος.Δίκταν ές
ενιαυτόν έρπε και γέγαθι μολπά(ν),
ταν τοι κρέκομεν πακτίσι μείξαν-
τες αμ΄ αυλοίσιν, και στάντες αείδομεν
τεόν αμφί βωμόν (ε)υερκή. Ιώ, Μέγι-
σ(τε) Κούρε χαίρε μοι Κρόνειε παγκρα-
τές γάνους, βέβακες δαιμόνων αγώμενος.Δίκταν ές ενι-
αυτόν έρπε και γέγαθι μολπά(ι),ένθα γαρ σε, παίδα άμ-
βροτον, ασπιδοφόροι τροφήες παρ' Ρέας λαβόντες πό-
δα κρούοντες απέκρυψαν. Ιώ, κλπ

Όπισθεν Ι
Αν τοι κρέκομεν πακτίσι μείξαντες άμ'αυλοίσιν
και στάντες αείδομεν τεόν αμφί βωμόν ευερκή.
τον έρπε και γέγαθι μολπάν.
Ένθα γαρ σε παιδ'άμβροτον, ασπιδοφόροι τροφήες
παρ'Ρέας λαβόντες πόδα κρούοντες απέκρυψαν

όπισθεν ΙΙ
..................τά καλάς αούς.
Ιώ μέγιστε Κούρε,χαίρε μοι, Κρόνειε, πανκρατές γαν-
ους βέβακες δαιμόνων αγώμενος. Δίκταν ες ενι-
αυτόν έρπε και γέγαθι μολπάν
ώραι δε βρύον κατήτος και βροτούς Δίκα κατείχε
πάντα τ'άγρι' άμφεπε ζώα ά φίλολβος ειρήνα.
Ιώ, μέγιστε Κούρε χαίρε μοι, Κρόνειε, πανκρατές γά-
νους,βέβακας δαιμόνων αγώμενος.Δίκταν ές ε-
νιαυτόν έρπε και γέγαθι μολπάν....

Όψις ΙΙ
Ιώ μέγιστε Κούρε,χαίρε μοι,Κρόνειε, παν-
κρατές γάνους βέβακες δαιμόνων αγώ-
μενος. Δίκταν ες ενιαυτόν έρπε και γέ-
γαθι μολπά (ν) Άμιν θόρε κ'ες στα-
μνία και θόρε εύποκ' ές ποίμνια κές λήϊ-
α καρπών θόρε κές τελεσφόρους σίμβλους
Ιώ μέγιστε Κούρε,χαίρε μοι,Κρόνειε,
πανκρατές γάνους βέβακος δαιμό-
νων αγώμενος. Δίκταν ες ενιατόν
έρπε και γέγαθι μολπά(ι). Θόρε κές
πόληας αμών "θόρε" κές παντοφό-
ρους νάας,θόρε κές νέους πολείτας,
θόρε κές θέμιν καλάν. Ιώ μέγιστε
Κούρε,χαίρις μοι,Κρόνειε, πανκρατές γά-
νους βέβακες δαιμόνων αγώμενος.
Δίκταν ες ενιαυτόν έρπε και γέγαθι μολπάν

Όπισθεν ΙΙΙ
Ιώ μέγιστε Κούρε, χαίρε μοι, Κρόνειε, πανκρατές γά-
νους, βέβακες δαιμόνων αγώμενος, Δίκταν ες ενι-
αυτόν έρπε και γέγαθι μολπάν
Θόρε καις πόληας αμών θόρε καις παντοφόρους νά-
ας,θόρε καις νέους πολείτας,θόρε καις θέμιν
καλάν.
Ιώ μέγιστε Κούρε χαίρε μοι, Κρόνειε, πανκρατές γά-
νους, βέβακες δαιμόνων αγώμενος. Δίκταν ες ενι-
αυτόν έρπε και γέγαθι μολπάν

Στοιχεία από Ε.Αγγελάκη : Σητειακά τόμος Α


In Palaikastro was found an inscription of the 2nd-3rd century AD with the Hymn to Dictean Zeus probably dating from the 4th-3rd century BC
Professor of Classical Archaeology Michael Tiberius, believes that the hymn was sung in order to celebrate the annual rebirth of Dictean Zeus, by naked youths, dancing orgiastically and clashing their bronze shields in imitation of the Curetes who guarded the holy infant Zeus, concealing his cries from his father Cronus by dancing noisily and beating their shields
These events were part of ceremonies of adulthood of young people who now became men

In Praisos as in Palaikastron were sanctuaries to Dictean Zeus under the control of Dictean cave

The Hymn to Dictaean Zeus

Hail! Greatest Kouros, Son of Kronos
master of all gone below ground
return to Dikta for the changing year
at the head of the divine pageant
and rejoice in our happy hymn,
which we blend with harps and pipes
and sing as we stand
round your well-walled altar.
....
for here they took you from Rhea,
babe immortal, the shielded wards
and beat the dance with their feet.
...
of Dawn’s fair light.
...
and the seasons were fruitful
when men served Justice
and prosperous Peace swayed all creatures.
...
and come now to fill our empty jars
come for our fleece and crops
and come to fulfil our fertile desires.
...
and come for our people and cities
come for our sea-faring ships
and come for new citizens and good Law.
(Translation by Archaaeologist Dr. J. A. MacGillivray who is excavating at Palaikastron)

Νέοι της Πραισού ψάλουν τον Ύμνο στον Δικταίο Δία.Here youths of Praisos are singing the hymn

Οι Κουρήτες. Kouretes

Από το μπλόγκ μου : Η κιβωτός της Πραισού. From my blog: The ark of Praisos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου