Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Μινωίτες ιδρυτές αποικιών. Colonising Minoans.

O παλαιότερος πολιτισμός της Ευρώπης, οι Μινωίτες της αρχαίας Κρήτης, ήταν επίσης οι πρώτοι αποικιοκράτες της ηπείρου, σύμφωνα με τις έρευνες στην Τουρκία και αλλού. Αν και οι αρχαιολόγοι είναι από καιρό γνώστες της εμπορικής δράσης των Μινωιτών κατά μήκος της ακτής της Ανατολίας, οι ανασκαφές στη Μίλητο στη νοτιοδυτική Τουρκία αποκαλύπτουν πως 3.700 χρόνια πριν, επεκτάθηκαν στην Ασιατική ηπειρωτική χώρα για να δημιουργήσουν τουλάχιστον μια μόνιμη αποικία. Τα ευρήματα προσδίδουν αξιοπιστία σε έναν αρχαίο ελληνικό μύθο για μια μινωική αποικία εκεί.

Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει το κεντρικό τμήμα ενός μινωικού οικισμού γύρω από ένα χώρο λατρείας κρητικού ρυθμού. Τουλάχιστον τρία μεγάλα κτίρια αποθήκευσης και πιθανής λατρείας ήταν διατεταγμένα γύρω από μια αυλή συμπληρωμένη με μια σειρά τεσσάρων πλινθόκτιστων βωμών. Εκατοντάδες σπαράγματα τοιχογραφιών που βρέθηκαν μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με εντυπωσιακές ζωγραφιές από εξωτικά τοπία που απεικονίζουν άνθη παπύρου, καλάμια, κρίνους και μυθικά όντα, όπως γρύπες.

Περαιτέρω ένδειξη ότι οι Μινωίτες ήταν εγκατεστημένοι εδώ είναι ότι το 95 τοις εκατό από τα χιλιάδες όστρακα αυτής της περιόδου που βρέθηκαν στο χώρο ή είχαν παραχθεί κοντά σε στυλ μινωικό ή ήταν εισηγμένα από την ίδια την Κρήτη. Επτά επιγραφές στη Γραμμική Α, την γλώσσα των Μινωιτών που δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί, βρέθηκαν επίσης εκεί αναγραφόμενες στα παραχθέντα τοπικά αγγεία

Είναι πιθανό οι Μινωίτες να ίδρυσαν την αποικία τους στην Ανατολία για να βοηθήσουν τη διοχέτευση του ορυκτού πλούτου , κυρίως χαλκό, χρυσό και ασήμι πίσω στην Κρήτη. Η Μίλητος βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Μαιάνδρου και ήταν σε ιδανική τοποθεσία για το εμπόριο με το πλούσιο σε μεταλλεύματα εσωτερικό.

"Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η μινωική Κρήτη δεν ήταν μια αυτάρκης , ειρηνική, μη επεκτατική οντότητα, όπως έχουν σκεφτεί κάποιοι », λέει ο διευθυντής ανασκαφών Wolf-Dietrich Niemeier του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, "αλλά ήταν μια διεθνής δύναμη που πρέπει να είχε μεγάλη στρατιωτική και ναυτική δύναμη. "

Με την Μίλητο να αναγνωρίζεται ως Μινωική αποικία , τώρα πλέον γίνονται προετοιμασίες από μια αγγλο-ιταλική αποστολή στο να επανερευνήσουν την Ιασό ένα άλλο χώρο στη Τουρκία, όπου έχουν βρεθεί σημαντικές ποσότητες Μινωικού υλικού .

Μια γερμανική αποστολή από το Πανεπιστήμιο του Tübingen εντόπισε τα υπολείμματα μιας μινωικής τοιχογραφίας μέσα σε ένα μινωικό ανάκτορο του 17ου αιώνα στην Qatna, της Συρίας, την τέταρτη παρόμοια τοιχογραφία που ανακαλύφθηκε στην ηπειρωτική Ασία και την Αφρική τα τελευταία χρόνια. Πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ένα οχυρωμένο ανάκτορο στο Τελ ελ Dab'a στο Δέλτα του Νείλου απέδωσε μια Μινωική τοιχογραφία συμπληρωμένη με μια σκηνή κρητικών θρησκευτικών «ταυροκαθαψίων », ενώ στο Τελ Kabri, στο Ισραήλ, οι αρχαιολόγοι βρήκαν τοιχογραφίες Κρητικού θρησκευτικού χαρακτήρα, σε μια μεγάλη αίθουσα τελετών.

Οι ανακαλύψεις στη Μίλητο έχουν επίσης επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή στάση απέναντι αρχαία ελληνική μυθολογία, ή τουλάχιστον ορισμένες πτυχές της
Ο ελληνικός μύθος, υποστήριξε ότι οι Κρητικοί, οδηγημένοι όχι από κα΄ποιο άλλο από τον αδελφό του βασιλιά Μίνωα, τον ονομαστό Μινώταυρο, είχαν ιδρύσει μια μινωική αποικία στη Μίλητο. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων ευρημάτων, λέει ο Niemeier , "Θα πρέπει τώρα να γίνει δεκτό ότι υπάρχει κάποια ιστορική αλήθεια πίσω από αυτό το μύθο."

Europe's oldest civilization, the Minoans of ancient Crete, were also the continent's first colonialists, according to investigations in Turkey and elsewhere. While archaeologists have long been aware of Minoan trading activity along the Anatolian coast, excavations at Miletus in southwest Turkey are revealing how 3,700 years ago they expanded to the Asian mainland to set up at least one permanent colony. The discoveries lend credence to an ancient Greek myth of a Minoan colony there.

The excavations have been unearthing the central part of a Minoan settlement laid out around a Cretan-style cult area. At least three major storage and probable cult buildings were arranged around a courtyard complete with a sequence of four mud-brick altars. Hundreds of fresco fragments found so far suggest that the walls were covered with spectacular paintings of exotic landscapes featuring papyrus flowers, reeds, lilies, and mythical creatures such as griffins.

Further evidence that the Minoans were based there is that 95 percent of the thousands of pottery sherds from this period found at the site were either made nearby in the Minoan style or imported from Crete itself. Seven inscriptions in Linear A, the undeciphered language of the Minoans, have also been found, inscribed on locally made pottery.

It is possible the Minoans established their colony in Anatolia to help channel mineral wealth, mainly copper, gold, and silver, back to Crete. Miletus is located at the mouth of the Maeander River and was ideally situated for trade with the mineral-rich interior.

"The new discoveries show that Minoan Crete wasn't a self-contained, peaceful, nonexpansionist entity, as some people have thought," says excavation director Wolf-Dietrich Niemeier of the German Archaeological Institute in Athens, "but was an international power that must have had considerable military and naval strength."

With Miletus recognized as a Minoan colony, preparations are now being made by an Anglo-Italian expedition to reinvestigate Iasos, another site in Turkey where substantial quantities of Minoan material has been found. A German expedition from Tübingen University has unearthed the remains of a Minoan fresco inside a seventeenth-century Minoan palace at Qatna, Syria, the fourth such fresco to be discovered in mainland Asia and Africa in recent years. Back in the early 1990s, a fortified palace at Tel el Dab'a in the Nile Delta yielded a Minoan fresco complete with a Cretan religious "bull leaping" scene, while in Tel Kabri, Israel, archaeologists found frescoes of a Cretan religious nature in a great ceremonial hall.

The discoveries at Miletus also have extraordinary implications for academic attitudes toward ancient Greek mythology, or at least some aspects of it. Greek myth maintained that the Cretans, led by none other than the brother of King Minos, of Minotaur fame, had established a Minoan colony at Miletus. In light of the recent finds, says Niemeier, "It must now be accepted that there is some historical truth behind this myth."
Από το άρθρο Colonizing Cretans by David Keys.Archaeological Institute of America 2004

Από τα ευρήματα στην Μίλητο. Φωτογραφίες της Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας. From the foundings in Miletos


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου