Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Χρώματα της Σητείας.Από Χανδρά μέχρι Κατελιώνα . Sitia's countryside coloursΣίτανος Σητείας. Σπαράγματα από το παρελθόν. Sitanos Sitia's. Spolia from the past

Το χωριό Σίτανος που θεωρείται ότι διατήρησε το όνομα της αρχαίας Ιτάνου (Σίτανος-Ίτανος) είχε μιά συνεχή κατοίκηση. Εδω σπαράγματα από το παρελθόν που θυμίζουν αρχιτεκτονικά μέλη της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας

The village Sitanos which retained the name of the ancient city of Itanos Sitano-Itanos) had a continuous habitation. Here spolia of the past reminding architectural elements of Venetian and Ottoman periods

Τριγυρίζοντας στα σοκάκια του χωριού Κατσιδώνι Σητείας. Wandering the streets of the village Katsidoni Sitias


Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο . God Zeus as a bull

Συνθέσεις μου που έχω αναρτήσει στο μπλόγκ μου : Η κιβωτός της Πραισού
Some of my compositions from my blog : The ark of Praisos
Σε νόμισμα της Πραισού. In a coin of Praisos.
Ο Δίας πολιούχος της Πραισού. God Zeus protector of PraisosΗ αρπαγή της Ευρώπης. The rape of Europe


Ο Δίας μεταμορφωμένος σε λευκό ταύρο αποβιβάζει στις ακτές της Κρήτης την αρπαγμένη Ευρώπη.
God Zeus as a white bull brings in the shores of Crete the raped Europe


Ο Δίας στη θάλασσα της Κρήτης και η άφιξη της Ευρώπης στο νησί.Zeus in the sea of Crete and the arrival of Europe in the island.


Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Ο Ναύαρχος Νέαρχος από τη Λατώ. The admiral Nearchos from Lato

Η Λατώ ήταν αρχαία πόλη της Κρήτης τα ερείπια της οποίας βρίσκονται περίπου 3 χλμ. από το χωριό Κριτσά στο νομό Λασιθίου. Η πόλη ήταν κτισμένη σε σημείο το οποίο προσέφερε αμυντική κάλυψη, έχοντας θέα προς τον κόλπο του Μεραμπέλου, μεταξύ δύο κορυφών που αποτέλεσαν τις δύο ακροπόλεις της. Αν και η πόλη πιθανόν να προϋπήρχε της άφιξης των Δωριέων, τα ερείπια χρονολογούνται από την Δωρική περίοδο ((5ος και 4ος αιώνες π.Χ.) Η πόλη καταστράφηκε περίπου το 200 π.Χ. Αναφορικά με την ονομασία της πόλης υπάρχουν προτάσεις ότι ονομάστηκε από την θεά Λητώ (η Δωρική μορφή του ονόματος της θεάς ήταν Λατώ)
Στην Λατώ γεννήθηκε ο μεγάλος Ναύαρχος της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο Νέαρχος


Lato was an ancient city in Crete, the ruins of which are located about 3 km from the village Kritsa in Lassithi. The city was built on a point which offered defensive coverage, overlooking the bay of Mirabello, between two peaks were the citadels of the town. Although the city probably existed before the arrival of the Dorians, the ruins date from the Dorian period ((5th and 4th centuries BC). The city was destroyed around 200 BC. As regards the name of the town there are suggestions that it was named in honor of goddess Leto ( Lato in Doric dialect)
In Lato was born the great Admiral of Alexander’s fleet Nearchos

Νέαρχος. Nearchos

O Νέαρχος (360 - 300 π.Χ.) ήταν Ναύαρχος στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το διάσημο ταξίδι του από την Ινδία στα Σούσα μετά την εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ινδία έχει σώσει ο Αρριανός στην ‘Ινδική’ του.

Από τη Λατώ της Κρήτης η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αμφίπολη στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φιλίππου Β. Τότε πρέπει να ήταν ένα νεαρό αγόρι και έτσι πιθανότατα γεννήθηκε στην Κρήτη.
Διορίστηκε ως σατράπης της Λυκίας και της Παμφυλίας το 334 / 3 π.Χ. ένα από τους πρώτους ορισμούς Σατράπη από τον Αλέξανδρο. Το 328 π.Χ. είχε απαλλαγεί από τη θέση του. Μετά την πολιορκία της Aόρνου Πέτρας εστάλη επικεφαλής μιας αναγνωριστικής αποστολής - ειδική για το να μάθει σχετικά με τους ελέφαντες. Το 326 π.Χ., ο Νέαρχος έγινε ναύαρχος του στόλου που ο Αλέξανδρος είχε χτίσει στο ποταμό Υδάσπη.

Το ταξίδι από τον Ινδό στον Περσικό Κόλπο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μερικά από τα πλοία υπέστησαν ζημιές, και ο Νέαρχος είχε λάβει οδηγίες να μείνει πίσω για να επιβλέπει τις επισκευές, πριν συνεχίσει την κάθοδο του ποταμού. Αυτό δείχνει ίσως, κάποια γνώση της ναυπηγικής.
Ωστόσο παρέμεινε στη διοίκηση του στόλου για το ταξίδι από τον Ινδό στον Περσικό Κόλπο, τους οποίους χαρτογράφησε σε βάθος ( χρησιμοποιήθηκε εκτενώς για τα Ινδικά του Αρριανού).
Ο Νέαρχος θεωρείται ότι ήταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο πρώτος Έλληνας κυβερνήτης που επισκέφτηκε το Μπαχρέιν, το οποίο κλήθηκε Τήλος από τους Έλληνες.
Μετά από πολλές περιπέτειες, ο Νέαρχος έφθασε στην Καρμανία, και συναντήθηκε με τον Αλέξανδρο μετά την διέλευση της ερήμου Γερδωσίας. Ο Αλέξανδρος τον έστειλε για να ολοκληρώσει το ταξίδι του - πήγε μέχρι τον Ευφράτη πριν στραφεί πίσω για να επανασυνδεθεί μαζί του στα Σούσα, στις αρχές του 324 π.Χ..

Ο Νέαρχος παντρεύτηκε την κόρη της Βαρσίνης και του Μέντωρα και έλαβε ένα στέμμα ως αναγνώριση των προσπαθειών του. Πήρε τότε το στόλο μέχρι την Βαβυλώνα, όπου έδωσε στον Αλέξανδρο την προειδοποίηση των Χαλδαίων να μην εισέλθει στην πόλη. Ο Νέαρχος είχε μια θέση στα τελικά σχέδια του Αλεξάνδρου να ήταν ο ναύαρχος του στόλου του στην εισβολή στην Αραβία, αλλά τα σχέδια ματαιώθηκαν απότομα από το θάνατο του βασιλιά.

Στην αρχική επιχειρηματολογία για την ηγεμονία της αυτοκρατορίας υποστήριξε τον Ηρακλή, γιο του Αλεξάνδρου από Βαρσίνη - ερωμένη του βασιλιά άλλη από την πεθερά του. Μόλις καταλύθηκε η τάξη συμπαρατάχτηκε με το στρατόπεδο του Αντίγονου. Τελευταία αναφορά για αυτόν γίνεται σαν σύμβουλος του Δημητρίου 313 / 2 π.Χ. Τι έγινε μετά από αυτό δεν είναι γνωστό, αν και πιθανότατα αποσύρθηκε για να γράψει την ιστορία του. (Στοιχεία από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)

Nearchus 360 - 300 BC) was one of the officers, a navarch, in the army of Alexander the Great. His famous voyage from India to Susa during Alexander's expedition in India is preserved in Arrian's account, the Indica.

A native of Lato in Crete, his family settled at Amphipolis in Macedonia at some point during Philip II’s reign at which point Nearchus was probably a young boy and quite possibly he was born on Crete.

He was appointed as satrap of Lycia and Pamphylia in 334/3 BC one of the earliest of Alexander's satrapal appointments. In 328 BC he was relieved of his post. After the siege of Aornus Nearchus was sent at the head of a reconnaissance mission – especially to find out about elephants. In 326 BC, Nearchus was made admiral of the fleet that Alexander had built at the Hydaspes .

The voyage from the Indus to the Persian Gulf

During the voyage some of the ships were damaged, and Nearchus was instructed to remain behind to oversee repairs, before continuing down the river. This perhaps indicates some knowledge of shipbuilding
However, he remained in command of the fleet for the voyage from the Indus to the Persian Gulf, which he recorded in detail (and which was used extensively for Arrian’s Indica). During the voyage, Nearchus was reputedly the first Greek commander to visit Bahrain, which was called Tylos by the Greeks.

After many adventures, Nearchus arrived in Carmania, meeting up with Alexander after the latter’s crossing of the Gedrosian desert. Alexander sent him off to complete his voyage – he went as far as the Euphrates before turning back to rejoin Alexander at Susa, in early 324 BC.

Nearchus married the daughter of Barsine and Mentor, and received a crown as recognition of his exertions . He then took the fleet up to Babylon, where he gave Alexander the Chaldeans’ warning not to enter the city. Nearchus had a place in Alexander’s final plans, as he was to be the admiral of the Arabian invasion fleet; but the plans were cut short by the king’s death.

In the initial arguments over the rule of the empire Nearchus supported Heracles, Alexander’s son by Barsine – the king’s mistress. Once order broke down he joined Antigonus’ camp. His last mention is as an adviser to Demetrius in 313/2 BC. What happened after that is not known, although he probably retired to write his history.( Summary from Wikipedia, the free encyclopedia)

Εδώ κάποιες φανταστικές συνθέσεις μου από τον πλού του Νεάρχου.Here some of my compositions for Nearchos adventures